هاست لینوکس خارج

EU - Linux1
 • 1 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • ندارد دامنه اضافه
EU - Linux2
 • 2 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 1 عدد دامنه اضافه
EU - Linux3
 • 3 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 2 عدد دامنه اضافه
EU - Linux4
 • 4 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 3 عدد دامنه اضافه
EU - Linux5
 • 5 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 4 عدد دامنه اضافه
EU - Linux6
 • 6 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 5 عدد دامنه اضافه
EU - Linux7
 • 10 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 5 عدد دامنه اضافه
EU - Linux8
 • 15 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 5 عدد دامنه اضافه
EU - Linux9
 • 20 گیگابایت فضا
 • SSD NVME پرسرعت هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • دارد SSL رایگان
 • دارد پشتیبانی کلود لینوکس
 • 5 عدد دامنه اضافه